Downloads

Downloads

 

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan 2022-2023

Poster Toeleiding Koersklassen (d.d. april 2022)

Notitie ‘Samen werken aan kwaliteit’ (januari 2018)

Meerjarenbegroting 2021-2024

Poster belangrijke data 2022-2023

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Infograpfic (samenvatting) jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Infographic (samenvatting) jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

 

Documenten ten behoeve van aanvragen

Onderbouwingsformulier (Koersklas, TLV VSO, Past)

Format OPP

Format deskundigenverklaring beredeneerde afwijking PrO

Regeling screenings- en testinstrumenten PrO 2023-2024 (Staatscourant)

Handleiding DocuWare

Model-bezwaarschrift

 

Governance

Statuten

Managementstatuut

Toezichtkader bestuur

Reglement directeurenoverleg

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Reglement OPR

Huishoudelijk reglement OPR

Jaarverslag OPR 2021-2022

 

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)

Reglement MRp

Huishoudelijk reglement MRp

Jaarverslag MRp 2021-2022

 

Privacy

Privacy reglement

Handreiking voor ouders (van PO-raad en VO-raad)

 

Schoolondersteuningsprofielen

In het overzicht van aangesloten scholen zijn de schoolondersteuningsprofielen per school te vinden.

 

Inspectie van het Onderwijs

Rapport Vierjaarlijks Kwaliteitsonderzoek (2022)

Rapport Compact Onderzoek (2021)

Rapport Vierjaarlijks Kwaliteitsonderzoek (2016)

 

Doorstroom PO-VO

AAK-formulier (Advies en Aanvullende Kenmerken)

TAAK-formulier (Toelichting Advies en Aanvullende Kenmerken)

Begeleidend schrijven overdracht PO-VO – algemeen

Handleiding overgang PO-VO Oss 2022-2023

Contactpersonen S(BO)-V(S)O) 2022-2023

 

Samenwerking met gemeenten (jeugdhulp)

Beleidsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

Uitvoeringsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop