Downloads

Downloads

 

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan 2018-2022

Aanpassing ondersteuningsplan: Toeleiding Koersklassen (poster d.d. maart 2020)

Notitie ‘Samen werken aan kwaliteit’ (januari 2018)

Meerjarenbegroting 2021-2024

Poster Belangrijke data 2021-2022

Jaarplan 2020-2021

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Infographic (samenvatting) jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Infograpfic (samenvatting) jaarverslag 2020

 

Documenten ten behoeve van aanvragen

Onderbouwingsformulier (Koersklas, TLV VSO, Past)

Format OPP

Format deskundigenverklaring beredeneerde afwijking PrO

Regeling screenings- en testinstrumenten PrO 2021-2022 (Staatscourant)

Rectificatie Regeling screenings- en testinstrumenten PrO 2021-2022 (Staatscourant)

Handleiding DocuWare

 

Governance

Statuten

Managementstatuut

Toezichtkader bestuur

Reglement directeurenoverleg

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Reglement OPR

Huishoudelijk reglement OPR

Jaarverslag OPR 2019-2020

 

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)

Reglement MRp

Huishoudelijk reglement MRp

Jaarverslag MRp 2019-2020

 

Privacy

Privacy reglement

Handreiking voor ouders (van PO-raad en VO-raad)

 

Schoolondersteuningsprofielen

In het overzicht van aangesloten scholen zijn de schoolondersteuningsprofielen per school te vinden.

 

Inspectie van het Onderwijs

Rapport Vierjaarlijks Kwaliteitsonderzoek (2016)

Rapport Compact Onderzoek (2021)

 

Doorstroom PO-VO

AAK-formulier (Advies en Aanvullende Kenmerken)

TAAK-formulier (Toelichting Advies en Aanvullende Kenmerken)

Begeleidend schrijven overdracht PO-VO – algemeen

Handleiding overgang PO-VO – regio Oss

 

Samenwerking met gemeenten (jeugdhulp)

Beleidsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

Uitvoeringsplan Jeugd Noordoost Brabant 2020-2023

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop