Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouder- en jeugdsteunpunt

 

In elk samenwerkingsverband komt een ouder- en jeugdsteunpunt. Dat is een van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs. Met dit steunpunt willen we ouders en jeugdigen van goede en onafhankelijke informatie voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en de school. Tevens willen we ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar passend onderwijs. De eerste stappen naar dit steunpunt worden op dit moment gezet.

 

De drie pijlers van het ouder- en jeugdsteunpunt

 

Het ouder- en jeugdsteunpunt heeft drie pijlers. Dat zijn:

 

 • Informeren: het steunpunt is een plek voor informatie die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is voor ouders en jeugdigen.
  Het steunpunt moet juiste en objectieve informatie geven over passend onderwijs in het algemeen, over hoe we in onze regio werken en over rechten en plichten. Allerlei partijen samen maken een landelijke informatiepakket met begrijpelijke informatie, met name voor ouders en jeugdigen. Dit vullen we aan met informatie over hoe we in deze regio werken. Goede informatie kan de drempel verlagen om om hulp te vragen. We betrekken ouders en jeugdigen hierbij.

 

 • Steunen: de komende jaren wordt het steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs.
  Ouders en jeugdigen moeten zich veilig en vertrouwd voelen om vragen te stellen en zich te laten ondersteunen. Ze moeten kunnen sparren en hun afwegingen kunnen bespreken zonder dat dit invloed heeft op procedures. Daarvoor is een onafhankelijk steunpunt heel belangrijk. Tegelijkertijd is het van belang dat er voldoende kennis en informatie aanwezig is binnen het steunpunt.

 

 • Signaleren: de ervaringen van het steunpunt zijn van waarde voor het (ontwikkelen en aanpassen van het) beleid van het samenwerkingsverband.
  Het steunpunt signaleert eventuele knelpunten en brengt deze onder de aandacht bij het samenwerkingsverband. Dit geeft inzichten voor het ontwikkelen van beleid, maar ook voor het goed invullen van de taken en activiteiten van het steunpunt zelf.

 

Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen.

 

De stand van zaken

 

De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06 en SWV VO 30 06) bundelen hun krachten bij het opzetten van het steunpunt. Op deze manier dragen we bij aan een doorgaande lijn in informatievoorziening over het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. We hebben een projectteam gevormd waarin ouders en medewerkers van de samenwerkingsverbanden met elkaar werken aan de oprichting van het steunpunt.

 

Vanaf de zomer van 2022 kunt u bij het steunpunt terecht voor begrijpelijke informatie en met vragen over passend onderwijs, over hoe we in onze regio werken en wie wat doet (pijler 1). De komende jaren wordt het steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs en om eventuele knelpunten te signaleren (pijler 2 en 3).

 

Wilt u meedenken of -praten?

 

Voor de inrichting van dit steunpunt zijn de wensen en ervaringen van ouders en jeugdigen erg belangrijk. We zijn benieuwd naar welke ideeën jullie hebben bij een steunpunt.

 • Wilt u meedenken over de ontwikkeling van het steunpunt?
  Dan kunt u hier uw contactgegevens achterlaten.
 • Geeft u liever eenmalig input?
  Doe dat dan via deze enquête. Invullen kan tot en met 14 maart 2022.

 

Nieuwsberichten over het steunpunt

 

Veelgestelde vragen

Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Het ouder- en jeugdsteunpunt heeft drie doelen: informeren, steunen en signaleren.

 

Via het steunpunt kunnen ouders en jeugdigen informatie krijgen die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Het steunpunt geeft juiste en objectieve informatie over passend onderwijs in het algemeen, over hoe we in onze regio werken en over rechten en plichten.

 

De komende jaren wordt het steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs en eventuele knelpunten te signaleren. Ouders en jeugdigen kunnen er veilig en vertrouwd hun vragen stellen, want het steunpunt is onafhankelijk.

 

Het steunpunt bundelt de signalen die binnenkomen en brengt deze onder de aandacht bij het samenwerkingsverband. Dit geeft inzichten voor het ontwikkelen van beleid, maar ook voor het goed invullen van de taken en activiteiten van het steunpunt zelf.

Wat zijn uitgangspunten bij het ontwikkelen van het steunpunt?

We hebben een aantal leidende principes bepaald voor de inrichting van het steunpunt.

Het steunpunt…

 • Is samen met ouders en jeugdigen ingericht;
 • Is toegankelijk voor ouders en jeugdigen;
 • Werkt nauw samen en is opgezet met of in aansluiting op ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders en/of ouder- jeugdinitiatieven in de regio;
 • Werkt onafhankelijk;
 • Verstrekt gevalideerde en objectieve informatie over passend onderwijs in de regio en de rechten en plichten van ouders en jeugdigen, scholen en samenwerkingsverband;
 • Ondersteunt ouders en jeugdigen bij hun vragen over alle facetten van passend onderwijs;
 • Brengt ervaringen van ouders en jeugdigen in bij beleids- en praktijkontwikkeling van passend onderwijs in de regio.

Wie is betrokken bij het ontwikkelen van het steunpunt?

De samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06 en SWV PO 30 06) werken samen bij het opzetten van het steunpunt. Professionals van beide samenwerkingsverbanden zijn betrokken. We betrekken ook jeugdigen, ouders en netwerkpartners.

 

 • Ouders uit de ondersteuningsplanraden (OPR) van beide samenwerkingsverbanden maken vanaf januari 2022 deel uit van het projectteam en leveren dus een actieve bijdrage.
 • We vragen ook andere ouders actief om mee te denken en input te leveren. Bijvoorbeeld over waar zij behoefte aan hebben.
  Ditzelfde geldt voor jeugdigen/leerlingen.
 • Onderwijsprofessionals maken deel uit van het projectteam. Daarnaast kunnen we mensen uit het werkveld benaderen om te onderzoeken welke vragen zij van ouders en jeugdigen krijgen. Experts op het gebied van passend onderwijs kunnen ons in de opbouwende fase van de benodigde kennis voorzien.
 • We kijken hoe we samen kunnen optrekken met aangrenzende samenwerkingsverbanden.
 • Omdat speciale vormen van onderwijs vaak samen gaan met zorg, betrekken we ook partners uit de jeugdhulp te betrekken. Met hen kan worden afgestemd welke vragen zij ontvangen en voor welke vragen we naar elkaar kunnen verwijzen.

Wat gebeurt er om te komen tot het ouder- en jeugdsteunpunt?

Het steunpunt wordt stapsgewijs ontwikkeld. Het ministerie van OCW heeft acht stappen geformuleerd welke zijn onderverdeeld in een aanloop- en uitvoeringsfase (leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’). We volgen deze stappen en hebben een plan van aanpak gemaakt.

De eerste focus ligt op het ontwikkelen van de informatiefunctie, pijler 1. Het is waarschijnlijk dat we hiervoor een website ontwikkelen.

Hoe kan ik meedenken en meepraten?

Wilt u meedenken over de ontwikkeling van het steunpunt?
Dan kunt u hier uw contactgegevens achterlaten.

 

Geeft u liever eenmalig input?
Doe dat dan via deze enquête. Invullen kan tot en met 14 maart 2022.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Via deze website, de nieuwsberichten, social media en onze nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte over de voortgang.

SWVVO3006Kleurenbalk_opzekop